ΕΔΑΘΕΣΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ : Συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης εσωτερικών εγκαταστάσεων & οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων Άδειας Χρήσης

Σε συνέχεια της από 24/05/2023 συνάντησης εργασίας , προωθούνται οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης εσωτερικών εγκαταστάσεων καθώς και συνημμένο αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης των συμπληρωματικών εγγράφων της Τεχνικής Έκθεσης για την έκδοση της Άδειας Χρήσης.


Αναφορικά με την Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης
Τα σχέδια (όψεις, κάτοψη, ισομετρικό) δεν ταυτίζονται μεταξύ τους.
Παρατηρείται εσφαλμένη αναφορά σε πρότυπα υλικών. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Τεχνικού Κανονισμού έως 500mbar παρ. 3.1.1 στην μελέτη πρέπει να αναφέρονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Υλικά αερίου είναι μεταξύ άλλων οι σωληνώσεις, οι συσκευές, τα υλικά του συστήματος απαγωγής καυσαερίων.
Παρατηρείται ασαφής περιγραφή όδευσης π.χ. σε υπόγεια δίκτυα, προστατευτικοί σωλήνες, διέλευση από αεριζόμενους ή μη χώρους (Π9.5.1 Κανονισμού έως 500mbar).
Παρατηρείται ανεπαρκής αποτύπωση ή περιγραφή της θέσης απαγωγής καυσαερίων (παρ. 8.6 Κανονισμού έως 500mbar).
Παρατηρούνται αντικρουόμενες αναφορές στην μελέτη για το ίδιο αντικείμενο (π.χ. αναφέρεται ότι ο λέβητας είναι στο μπαλκόνι, ενώ στα σχέδια φαίνεται ότι είναι σε εσωτερικό χώρο).
Οι υπολογισμοί των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων δεν είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα EN13884-1 και EN13884-2.
Αναφορικά με την Αυτοψία Εσωτερικής Εγκατάστασης
Διαπιστώνεται ελλιπής ενημέρωση του καταναλωτή για το ποιοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι κατά την αυτοψία. Για παράδειγμα, πρέπει ο καταναλωτής να ενημερωθεί από τον Επιβλέποντα ότι κατά την αυτοψία ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στον ελεγκτή στην ταράτσα εφόσον εκεί βρίσκονται στοιχεία της εγκατάστασης όπως σωλήνες και λέβητας. Σε αντίθετη περίπτωση, το ραντεβού ακυρώνεται ώστε να επαναπρογραμματιστεί ο έλεγχος.
Ελλιπής στήριξη της ανοδικής σωλήνωσης ή εμποδίζεται τυχόν επέκταση του Δικτύου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η διέλευση από πολλούς ορόφους.
Το στόμιο απαγωγής δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του σχετικού κεφαλαίου του Κανονισμού έως 500mbar (παρ. 8.6).
Η Εσωτερική Εγκατάσταση δεν είναι κατασκευαστικά ολοκληρωμένη με συνέπεια να ακυρώνεται το ραντεβού και να καθυστερεί η τροφοδότηση του καταναλωτή.
Ακατάλληλος χώρος εγκατάστασης της συσκευής (πχ δεν πληροί τις προδιαγραφές λεβητοστασίου)
Ανεπαρκής μηχανική προστασία της γραμμής αερίου.
Το αξονομετρικό σχέδιο της μελέτης δε συμφωνεί με την εγκατάσταση.
Αναφορικά με τον έλεγχο εγγράφων για την έκδοση Άδειας Χρήσης
Λάθος ημερομηνία ελέγχου αναλυτή (μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναυσης) στο φύλλο καυσαερίων.
Λάθος ισχύς ή κατηγορία συσκευής στο φύλλο καυσαερίων.
Δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου μελέτης ή ο ΗΚΑΣΠ στην Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης.
Επανενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
Διαπιστώνεται συχνά στις περιπτώσεις των επανενεργοποιήσεων σε επαγγελματικές κυρίως εγκαταστάσεις, ότι ναι μεν λαμβάνεται Υπεύθυνη Δήλωση περί μη τροποποίησης της εγκατάστασης, στην πράξη όμως οι εγκαταστάσεις έχουν τροποποιηθεί (προσθαφαιρέσεις συσκευών, σφραγίσματα ανοιγμάτων, ελλαττωματική λειτουργία μανδαλώσεων) που οδηγούν πάλι σε λόγους απόρριψης.
Μετατροπή Ενεργής Εσωτερικής Εγκατάστασης
Στις περιπτώσεις που γίνεται μεταβολή της εσωτερικής εγκατάστασης χωρίς αλλαγή στην σωλήνωση (πχ αντικατάσταση λέβητα με ίδιο ή διαφορετικό) κατατίθεται μελέτη και εφόσον αυτή θεωρηθεί διεξάγεται αυτοψία χωρίς να γίνεται διακοπή της παροχής αερίου.
Στις περιπτώσεις που κατατίθεται μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης η οποία αφορά τροποποίηση σωλήνωσης (π.χ. μετακίνηση λέβητα σε άλλο σημείο), πριν την κατάθεση της τεχνικής έκθεσης και προκειμένου να γίνουν οι εργασίες της Εσωτερικής Εγκατάστασης με ασφάλεια, υποβάλλεται αίτημα Διακοπή Τροφοδότησης από τον αντισυμβαλλόμενο. Κατόπιν υποβολής της νέας Τεχνικής Έκθεσης, πραγματοποιείται αυτοψία Εσωτερικής Εγκατάστασης και στη συνέχεια επανενεργοποιείται ο καταναλωτής.
Εφόσον κατατεθεί η Τεχνική Έκθεση χωρίς να έχει προηγηθεί Διακοπή Τροφοδοσίας με πρωτοβουλία του αντισυμβαλλόμενου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. βάσει του άρθρου 31 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας) θα προχωρά σε διακοπή τροφοδοσίας για λόγους ασφαλείας.