ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πλήρωσης εκατό (100) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ)