Δημοσιεύτηκε η Δράση για την τηλεκατάρτιση Επιστημόνων και το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ

Δημοσιεύτηκε η Δράση με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID – 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ”

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2 ανακοίνωση:

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως, εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMARTBUILDINGS)

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης και είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, με την οποία δύναται ο δικαιούχος να διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης,

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Επιταγή κατάρτισης

Αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 470€, το οποίο αντιστοιχεί:

• Στον πάροχο κατάρτισης αποδίδεται για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης εκατό (100) διδακτικών ωρών, έως το ποσό των 470€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.

Πιστοποίηση

• Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για να λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Προκειμένου να συμμετέχει στην δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η«ΗλεκτρονικήΑίτησησυμμετοχήςεπέχειθέσηΥπεύθυνηςΔήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και νασυμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

(Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως:

Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης, απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

Α) να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:

1. Το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και τον κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος.

2. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

(Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.)

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ωφελούμενος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες.

Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=974:dimosieytike-i-drasi-gia-tin-tilekatartisi-epistimonon-kai-to-ekpaideftiko-epidoma-ton-600-evro&catid=54&Itemid=18

Προστέθηκαν νέοι Κ.Α.Δ Μηχανικών που πλήττονται από την πανδημία του COVID19 ποιες είναι οι διαδικασίες

Για την ενημέρωσή σας επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=973:prostethikan-neoi-k-a-d-mixanikon-pou-plittontai-apo-tin-pandimia-tou-covid19-poies-einai-oi-diadikasies&catid=54&Itemid=18

Νέα παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ για ένταξη και των συναφών δραστηριοτήτων Μηχανικών στους Κ.Α.Δ που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=972:nea-paremvasi-gia-entaksi-kai-ton-synafon-drastiriotiton-mixanikon-stous-k-a-d-pou-entassontai-sta-metra-stiriksis&catid=54&Itemid=18

Παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για την υπαγωγή των Μηχανικών Τ.Ε.Ι στα μέτρα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας του SARS COVID19

http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=970:paremvasi-tis-e-e-t-e-m-gia-tin-ypagogi-ton-mixanikon-t-e-i-sta-metra-ektaktis-oikonomikis-enisxysis-logo-tis-pandimias-tou-sars-covid19&catid=54&Itemid=18

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

Μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 2421039208 θα γίνεται από ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2020 και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, η εξυπηρέτηση των εξαιρετικά περιορισμένων περιπτώσεων και έκτακτων υποθέσεων που απαιτούν φυσική παρουσία στα γραφεία μας.
Η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.eetem-magnesia.gr , δίνει την δυνατότητα στους συναδέλφους μας να διεκπεραιώσουν το σύνολο σχεδόν των υποθέσεών τους με το Τμήμα μας.
Το προσωρινό αυτό μέτρο είναι αναγκαίο και εφαρμόζεται μετά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και επιβληθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ για τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 , με την ελπίδα να συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία της υγείας όλων μας!!
Με υπομονή και αισιοδοξία θα το ξεπεράσουμε!!!!!

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ/ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Με επιτυχία πραγατοποιήθηκε χθες Σάββατο 22/2/2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση και η κοπή πίτας της ΕΕΤΕΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ .

Με επιτυχία πραγατοποιήθηκε χθες Σάββατο 22/2/2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση και η κοπή πίτας της ΕΕΤΕΜ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , στο μουσικό ταβερνείο “ΜΥΘΟΣ” στον Βόλο, σε ένα πολύ ζεστό και συναδελφικό κλήμα.

Το εξαιρετικό service , το καλό φαγητό και το υπέροχο μουσικό ρεπερτόριο με τον εξαιρετικό ΘΩΜΑ ΣΚΟΤΙΔΑ ανέβασαν στα ύψη το κέφι και την θετική διάθεση όσων συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με επικεφαλής τον Πρόεδρο Αχιλλέα Τσιργούλα αφού απηύθυναν τις καθιερωμένες ευχές έκοψαν όλοι μαζί την πίτα με τυχερό της βραδιάς τον Γραμματέα Οικονομικού της Δ.Ε. Σταύρο Τσακόγια, επιβεβαιώνοντας την λαϊκή ρήση ότι τα λεφτά πάνε στα……..λεφτά!!!!!!

ΚΑΛΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!!!!

ΔΕΙΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 23/02/2020 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020
https://e-thessalia.gr/tin-pita-tis-ekopse-i-epistimoniki-enosi-technologikis-ekpaideysis-michanikon/

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 24/02/2020 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020
https://magnesianews.gr/perissotera/politismos/me-epitychia-ekopsan-tin-pita-toys-ta-meli-tis-eetem-magnisias.html

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 25/02/2020 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020
https://www.taxydromos.gr/Politismos/359118-bradia-kefioy-kai-diaskedashs.html

MYVOLOS.NET 25/02/2020 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020
http://www.myvolos.net/%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83/

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στο  Domotel Xenia Volos City Resort ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) .Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών μας, με στόχο την μελέτη, κατασκευή ΑΣΦΑΛΩΝ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και την σωστή λειτουργική τους υποστήριξη. Θερμές ευχαριστίες στο ινστιτούτο ΚΑΥΚΑ και τα στελέχη του, στον εξαίρετο συνάδελφο εισηγητή Αντώνη Σαλευρή, στον φίλο Πρόεδρο του ΣΕΗ Μαγνησίας Μάκη Μαουσίδη και σε όλα τα μέλη μας που συμμετείχαν στην επιμορφωτική μας ημερίδα!!!!!