Εξώδικη δήλωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Αθήνα, 22-05-2017

Με εξώδικη δήλωση απαντά η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ, στο έγγραφο της που στα “απαιτούμενα” δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης, στα οποία έχει περιλάβει και την “αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ” καθώς και την “κράτηση υπέρ ΕΜΠ”, παρόλο που δεν προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις που οι “οδηγίες” που δίνονται από κάποιο Υπουργείο (μέσω, πχ, εγκυκλίων) έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία, η τήρηση της νομοθεσίας υπερισχύει έναντι των οδηγιών και αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων Δημοσίων Υπαλλήλων. Τούτο παραδέχθηκαν και υπηρεσιακοί παράγοντες της Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαμε μαζί τους.

Οποιαδήποτε, επομένως, διαφορετική ή αντίθετη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, από διοικητικά όργανα, ελέγχεται ως μη νόμιμη και η άρνησή τους να εφαρμόσουν τον νόμο συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ προέβηκε στην εξώδικη δήλωση της, αφού προηγουμένως εξάντλησε κάθε προσπάθεια συνεννόησης για την ανάκληση των μη νόμιμων αυτών αξιώσεων της Γ. Γραμματέως.

Στην εξώδικη δήλωση της, δηλώνει επίσης, ότι, σε περίπτωση που η Γενική Γραμματέας δεν προχωρήσει στην άμεση διόρθωση του εν λόγω εγγράφου, θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την άρση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας των θιγομένων μελών της καθώς επίσης και την ποινική τιμωρία των παρανομούντων οργάνων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.